• در متون دینی این گونه آمده است که انجام واجبات و مستحبات عامل اساسی در نزدیک شدن به خداوند است آیا واقعا اینگونه است؟ چگونه می توان به این باور رسید که با انجام فرائض، جامعه ای الهی برپا میشود در حالیکه مشاهده میگردد جامعه مدعی دینداری از فضائل و نشانه های اخلاقی فاصله دارند. لطفاً به این پرسش پاسخ دهید چگونه می توان به وسیله واجبات و مستحبات جامعه ای بر پایه اصول دینی بنا گذاشت؟
  •  بسم الله الرحمن الرحیم

    حضرت امیر علی بن ابی طالب علیه السلام در این باره اشاره دارند آن هنگام می توان امید داشت به واسطه واجبات و احکام الهی جامعه الهی برپا نمود که همه احکام دینی توأمان ودر کنار هم دیده و اجرا شوند ( حکمت ۳۹).اینگونه نیست که ما   می‌اندیشیم که با اجرای برخی احکام و ترک برخی دیگر می توان جامعه آرمانی بنا کرد .هماهنگونه که اشاره شد حضرت  می فرمایند، نمی‌توان با انجام نوافل و مستحبات ولی با ترک واجبات و احیاناً ارتکاب محرمات انتظار جامعه دینی را داشت .از این فرمایش امام علی علیه السلام میتوان برداشت نمود  هنگامی که به واجبات الهی بی توجهی می شود هر چند درظاهر به برخی امور مستحبی توجه می شود نمی‌توان انتظار تشکیل یک جامعه پویا و دینی را داشت. جامعه ای که از اصول اخلاقی و عدالت فاصله گرفته، آثار سعادتمندی ،در آن مشاهده نمیشود وآن هنگام که اصول اخلاقی و کرامت های انسانی نادیده گرفته می‌شوند امید به بر برپایی  جامعه ای با مختصات یک جامعه پویا و دینی توهمی بیش نیست .آن هنگام که اخلاق و عدالت نادیده انگاشته می شود چگونه می توان انتظار جامعه ای دینی را داشت هرچند به ظاهر برخی از احکام شرعی ولی غیر اساسی عمل می شود شما پرسشگر محترم را به مطالعه دقیق حکمت سی و نهم از نهج البلاغه امام علی دعوت می کنیم

    تاریخ » ۱۳۹۸,۰۴,۱۶
    بازدید » 57