• راه ترک گناه چیست؟
 • بسم الله الرحمن الرحیم

  پاسخ به این پرسش نیاز به یک توضیح  کوتاه پیشینی در باره مفهوم گناه،عوامل بوجود آورنده و در نهایت راه ترک یا شیوه مبارزه باگناه است.
  گناه را اینگونه تعریف کرده اند:
   عملی است كه با اراده و رضایت الهی در تضاد بوده، با ایجاد نوعی "تاریكی" معنوی در نفس انسان، آدمى را از خدای متعال كه "نور" آسمان‌ها و زمین است، دور مى‌سازد و به عبارت دیگر، موجب بازماندن وى از کمال و قرب به خدا مى‌گردد.در زبان قرآن و روایات، با واژه‌های مختلفی از گناه یاد شده است که هر کدام از بخشی از آثار شوم گناه پرده بر‌می‌دارد و بیانگر گوناگون بودن گناه است. از جمله واژه‌ها عبارتند از: ذنبْ، معصیت، اثم، سیئه، جرم، فسق، فساد، فجور، فاحشه، و...
  ( قرائتی، محسن، گناه‌شناسی، ص ۱۸، انتشارات پیام آزادی، چاپ: طلوع آزادی، چاپ اول، ۱۳۶۹)

  اما عوامل بوجود آورنده گناه را اینگونه میتوان برشمارد:
  جهل و حماقت ،خانواده ، فقدان تربیت، دوستان ناباب،فقدان بینش سیاسی و اجتماعی، تقلید کورکورانه، غفلت‌زدگی ،پیروی از هوی و هوس.
  حال با توجه به معنای گناه و عوامل بوجود آورنده آن، ترک گناه متوقف بر ریشه کن کردن عوامل فوق است  در این مسیر ،نقشه راهی که منابع دینی از جمله قران و حدیث ونیز سیره بزرگان علم وادب ترسیم می کنند ،بهترین چاره کار برای برون رفت از گناه ویا قرار نگرفتن در مسیر گناه است.توبه سرآغاز ترک گناه و بدنبال آن جبران گذشته واز بین بردن عوامل گناه است،شناخت و تصمیم در بهتر زیستن که بشکل انسانی زیستن جلوه میکند ،راه ترک گناه است.

   


   

  تاریخ » ۱۳۹۸,۱۱,۱۰
  بازدید » 63