شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
معیار بندگی و عبادت، بسیاری روزه و نماز نیست، بلکه عبادت، بسیاری تفکر در آفریده خداوند و تعقل در آیات حکیمانه پروردگار جهان است
ویژه
 • هفته قرآنی

    تفسیرهفتگی حضرت آیت الله سیدکاظم نورمفیدی                       ...
  پرسش و پاسخ

  گناه غیر آمرزش در قرآن وجود دارد؟...

  دو گروه خلود در جهنم دارند وبخشش خداوند شامل آنها نمی شود : 1-کافری که با حال علم به وجود خداوند از دنیا برود و اصط...
  پاسخ کامل